ಬಳಕೆದಾರ


ಒದಗಿಸುವವರು

(ವೈದ್ಯರು, ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ)
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
  Treat at Home App For All Home Health Care Services like Ambulance, Doctor, Home Nurse, Physiotherapist, etc. www.treatathomes.com | +91 94422 22700  |
  Kauvery Hospital, Karaikudi For 24x7 Cardiac, Trauma and All Emergencies | Near New Bus Stand, Karaikudi. 04565244555, 9688822044  |